24 Duyurular modeli oluşturma ve duyurular tablosunu veritabanına ekletme

using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;

public class Duyuru
{
  [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
  public int Id { get; set; }
  [Required]
  public string Baslik { get; set; }
  
[Required]
  [DataType(DataType.MultilineText)]
  [Display(Name = "Kısa Bilgi")]
  public string KisaBilgi { get; set; }

  [Required]
  [DataType(DataType.MultilineText)]
  public string Detay { get; set; }
  [Required]
  public DateTime YayinBaslamaTarihi { get; set; }

  [Required]
  public DateTime EklenmeTarihi { get; set; }
  public Duyuru()
  {
    this.EklenmeTarihi = DateTime.Now;
    this.YayinBaslamaTarihi = DateTime.Now;
  }

}

Models\dbContext.cs dosyasına
DbSet<Duyuru> Duyurular {get;set;}
satırını ekleyerek veritabanına Duyurular tablosunu eklemiş oluyoruz.

using Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
  public class ApplicationDbContext : IdentityDbContext<AppUser>
  {
    public ApplicationDbContext(DbContextOptions<ApplicationDbContext> options)
      : base(options)
    {
    }

    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder builder)
    {
      base.OnModelCreating(builder);      
    }

    DbSet<Duyuru> Duyurular {get;set;}
}

Veritabanı ayarlarında yaptığımız değişiklikleri veritabanına uygulamak için öncelikle migration dosyası oluşturuyoruz. Örnekte duyuru2 adın verilmiş, siz herhangi bir isim kullanabilirsiniz

dotnet ef migrations add duyu2

Yukarıda oluşturduğumuz değişiklikleri veritabanına ekliyoruz.

dotnet ef database update